Stichting Manege Geuzeneiland           Geleyn
Bouwenszstraat 2   1067 PJ Amsterdam

Telefoonnummer:
020-6115414
E-mail:
info@manege-geuzeneiland.nl
KvK Amsterdam:
54161908

Algemene voorwaarde

Vastgesteld op 23-10-2013

 • De manege stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken en/of verwondingen die plaatsvinden op of rondom het manegeterrein, dan wel voor, tijdens of na de paardrijlessen.
 • De deelnemer rijdt op eigen risico. Wanneer er schade wordt aangebracht aan personen, dieren of eigendommen kunnen de manege, haar medewerkers en haar instructeurs daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Evenmin kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 • De manege wordt gevrijwaard van aanspraken door derden.
 • Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Voor de gevolgen is de manege niet aansprakelijk.
 • Iedereen (ook niet-deelnemers) verblijft op de manege op eigen risico.
 • Omdat de manege alleen paarden heeft, en geen pony’s, mag je bij ons paardrijden vanaf 8 jaar.
 • Rijden met goedgekeurde veiligheidshelm is verplicht. Tijdens springlessen is tevens het dragen van een goedgekeurde bodyprotector (BETA 2009, level 3) verplicht.
 • Ten behoeve van het paardenwelzijn geldt voor ruiters een maximumgewicht van 90 kg. Deelnemers die zwaarder zijn geworden dan 90 kg kan de toegang tot de lessen tijdelijk, of definitief worden ontzegd.
 • Deelnemers kunnen alleen rijden in het lesuur waarin zij zijn ingedeeld. Dit kan alleen veranderd worden in overleg met de administratie.
 • Een deelnemer die niet aan de contributieverplichtingen voldoet, zal daarop worden aangesproken door de deelnemersadministratie. Als de contributieachterstand op enig moment groter dan 3 maanden is, kan de toegang tot de lessen worden ontzegd, tot aan het moment waarop de contributieachterstand is voldaan. Gedurende de periode van ontzegging blijft de deelnemer contributie verschuldigd. Als gedurende de periode van ontzegging onvoldoende uitzicht bestaat op het inlopen van de contributieachterstand, kan het bestuur de deelnemer de toegang tot de lessen definitief ontzeggen.
 • Deelnemers zijn natuurlijke personen die verdeeld worden in: senioren (18 jaar en ouder) en junioren (van 8 tot en met 17 jaar).
 • De manege gaat er vanuit dat alle deelnemers en bezoekers zich aan deze regels houden. Neem bij problemen contact op met het bestuur.
 • Wanneer één of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk zijn, en in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur.
 • De manege is bevoegd wijzigingen in haar gedragsregels en algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde  tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen in werking zodra zij zijn medegedeeld. De manege zal haar deelnemers tijdig attenderen op de gewijzigde voorwaarde(n)/regel(s).
 • De manege is niet aansprakelijk te stellen in alle voorkomende situaties die in de breedste zin van het woord kunnen worden opgenomen of onder de gedragsregels/algemene voorwaarden zouden kunnen vallen/kunnen worden toegewezen. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid van het bestuur, manegemedewerkers of instructeurs. In ieder geval is een eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de manege wordt uitgekeerd.

 

© 2018 Stichting Manege Geuzeneiland