Gedragsregels

Gedragsregels


Om Manege Geuzeneiland een zo fijn en veilig mogelijke plek te maken en houden voor mens en dier, hebben wij een aantal gedragregels opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden.

VASTGESTELD OP 23-10-2013


 • Een deelnemer die niet op de les kan komen, dient het de instructie tijdig te laten weten.


 • Het is verboden om met open schoenen of slippers de stallen te betreden.


 • De paarden mogen niet (extra) gevoerd worden, tenzij een instructeur daar uitdrukkelijk opdracht voor heeft gegeven.


 • Tussen de lessen worden de paarden met rust gelaten.


 • Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen op stal met een volwassen begeleider.


 • Het is niet toegestaan om, zonder overleg, van elkaars spullen gebruik te maken.


 • Materialen en gereedschappen uit het tractorhuis, het privéhok en de zolder mogen alleen gebruikt worden door personen die daarvoor zijn aangewezen door het bestuur/de instructie.


 • Schade aan andermans spullen/de manege dient de veroorzaker te vergoeden.


 • In en om de stallen en de hooimijt mag niet gerookt worden. Daar geldt een strikt rookverbod.


 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en worden geacht zich niet met een les te bemoeien.


 • Aanwijzingen van stalhulpen en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden (dit geldt op stal, in de bak, tijdens de lessen en op het gehele eiland).


 • Bezoekers dienen geen overlast voor omwonenden te veroorzaken.


 • Auto’s dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen geparkeerd te worden, niet op de stoep.


 • In geval van een noodsituatie dienen alle orders van de instructeurs/stalhulpen strikt te worden opgevolgd.


 • Deelnemers zijn natuurlijke personen die verdeeld worden in: senioren (18 jaar en ouder) en junioren (van 8 tot en met 17 jaar).


 • De manege gaat er vanuit dat alle deelnemers en bezoekers zich aan deze regels houden. Neem bij problemen contact op met het bestuur.


 • Wanneer één of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk zijn, en in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur.


 • De manege is bevoegd wijzigingen in haar gedragsregels en algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen in werking zodra zij zijn medegedeeld. De manege zal haar deelnemers tijdig attenderen op de gewijzigde voorwaarde(n)/regel(s).


 • De manege is niet aansprakelijk te stellen in alle voorkomende situaties die in de breedste zin van het woord kunnen worden opgenomen of onder de gedragsregels/algemene voorwaarden zouden kunnen vallen/kunnen worden toegewezen. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid van het bestuur, manegemedewerkers of instructeurs. In ieder geval is een eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de manege wordt uitgekeerd.